Nguyễn Đình Thích

Bí thư ĐU – CT HĐND

0989.102.608

nguyendinhthich@phuyen.gov.vn

Huỳnh Thị Hiền Nga

PBT-Đảng ủy

0375.499.085

huynhthihiennga@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thanh Thép

CT-UBND xã

0905.932.258

nguyenthanhthep@phuyen.gov.vn

Nguyễn Đình Tới

PCT-HĐND xã

0398.699.068

nguyendinhtoi@phuyen.gov.vn

Nguyễn Hoàng Oanh

PCT-UBND xã

0982.720.304

nguyenhoangoanh@phuyen.gov.vn

Huỳnh Tiến Dũng

PCT-UBND xã

0378.401.155

nguyendinhthich@phuyen.gov.vn

Ngô Thái Lãm

CT-UBMTTQVN xã

0974.646.127

huynhtiendung@phuyen.gov.vn

Ngô Thị Nu

CT- Hội LHPN xã

0398.978.798

ngothinu@phuyen.gov.vn

Võ Hồng Tứ

CT-Hội ND xã

0931.993.565

vohongtu@phuyen.gov.vn

Nguyễn Hữu Tình

CT- CCB xã

0373.735.609

nguyenhuutinh@phuyen.gov.vn

Trương Văn Hạng

Bí thư xã đoàn

0915.534.008

truongvanhang@phuyen.gov.vn

Võ Ngọc Tuyển

CHT Ban CHQS xã

0972.818.378

vongotuyen@phuyen.gov.vn

Nguyễn Công

Trưởng công an xã

0963.726.002

nguyencong@phuyen.gov.vn

Lê Thị Hồng Diệu

VP – thống kê

0935.178.136

lethihongdieu@phuyen.gov.vn

Nguyễn Bình Tục

VP – thống kê

0335.609.408

nguyenbinhtuc@phuyen.gov.vn

Lê Thành Tân

Địa chính

0916.945.212

lethanhtan@phuyen.gov.vn

Trương Xuân Đoàn

Địa chính

0942.825.223

truongxuandoan@phuyen.gov.vn

Võ Thị Hoa

Văn hóa xã hội

0327.423.065

vothihoa@phuyen.gov.vn

Trần Của

Văn hóa thông tin

0974.159.794

trancua@phuyen.gov.vn

Lê Thị Mỹ Lam

Tư pháp- hộ tịch

0825.553.494

lethimylam@phuyen.gov.vn

Võ Thị Mỹ Lam

Tư pháp- hộ tịch

0983.168.399

vothimylam@phuyen.gov.vn

Trương Như Ý

Kế toán

0982.757.867

truongnhuy@phuyen.gov.vn

Đặng Thị Kiều

Kế toán

0385.534.461

dangthikieu@phuyen.gov.vn

UBND xã Hòa Hiệp Bắc

Văn thư

02573.548.040

hoahiepbac.donghoa@phuyen.gov.vn